SET: AWC
ราคาล่าสุด
4.88 THB
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
0.06 (1.24 %)
ปรับปรุงเมื่อ: 02 มิถุนายน 2566
ปริมาณที่ซื้อขาย (หุ้น)
29,699,549.00
วันก่อนหน้า
4.82
ช่วงราคาระหว่างวัน
4.82 - 4.88
มูลค่า (บาท)
144,226,037.02
ราคาเปิด
4.84
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
4.74 - 6.55

ราคาหุ้นย้อนหลัง