ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 10/03/2565
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) 20,611
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย
(% Free float)
24.97
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 15/03/2566
ประเภท : XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 16,772
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 97.06

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ณ วันที่ 10 มีนาคม 2565 สรุปได้ดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. บริษัท ทีซีซี บริหารธุรกิจ จำกัด 14,400,000,000 45.00
2. TCC GROUP INTERNATIONAL LIMITED 9,060,000,000 28.31
3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1,451,385,606 4.54
4. BANK OF SINGAPORE LIMITED-1000115737 1,430,000,000 4.47
5. UBS AG SINGAPORE BRANCH 701,955,200 2.19
6. บริษัท ทีซีซี รีเทล จำกัด 540,000,000 1.69
7. RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED 500,198,500 1.56
8. บริษัท เพรสทีจ 2015 จำกัด 360,095,300 1.13
9. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 257,242,047 0.80
10. CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-A/C GIC C 243,319,800 0.76
อื่นๆ 3,058,146,847 10
ทั้งหมด 32,002,343,300 100.00