27 กุมภาพันธ์ 2566

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2565

27 กุมภาพันธ์ 2566

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)

27 กุมภาพันธ์ 2566

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

25 มกราคม 2566

รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นการทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)

18 มกราคม 2566

การจัดตั้งบริษัทย่อย

26 ธันวาคม 2565

การเข้าทำสัญญาจะซื้อจะขายกรรมสิทธิ์ในที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินโครงการ ดุสิต ดีทู เชียงใหม่

26 ธันวาคม 2565

การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

26 ธันวาคม 2565

การจัดตั้งบริษัทย่อย

22 ธันวาคม 2565

แจ้งการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทโดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่ยังคงสัดส่วนการถือหุ้นเท่าเดิม (แก้ไข)

21 ธันวาคม 2565

แจ้งการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทโดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่ยังคงสัดส่วนการถือหุ้นเท่าเดิม

09 พฤศจิกายน 2565

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2565

09 พฤศจิกายน 2565

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)