28 กุมภาพันธ์ 2563

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563 การจ่ายเงินปันผล รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (แก้ไข)

28 กุมภาพันธ์ 2563

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562

28 กุมภาพันธ์ 2563

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563 การจ่ายเงินปันผล รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

27 กุมภาพันธ์ 2563

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562

27 กุมภาพันธ์ 2563

แจ้งการได้มาซึ่งสิ่งปลูกสร้างในโครงการคอมมูนิตี้ มาร์เก็ต บางกะปิ ตามที่เคยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

27 กุมภาพันธ์ 2563

ชี้แจงผลการดำเนินงาน ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562

27 กุมภาพันธ์ 2563

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)

13 กุมภาพันธ์ 2563

รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นการทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) แก้ไข

29 มกราคม 2563

รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นการทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)

17 มกราคม 2563

การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

15 มกราคม 2563

รายงานความคืบหน้าการดำเนินการของบริษัท

02 มกราคม 2563

แจ้งความคืบหน้ารายการได้มาซึ่งทรัพย์สินกลุ่ม 3