08 พฤษภาคม 2563

กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2563 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ปี 2562 รายการเกี่ยวโยง รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ปฏิเสธการใช้สิทธิตามสัญญาให้สิทธิ การออกหุ้นเพิ่มทุน (AWC Shares Plan 2020) (แก้ไข)

08 พฤษภาคม 2563

ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563

08 พฤษภาคม 2563

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)

08 พฤษภาคม 2563

กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 งดจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2562 (รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล) รายการที่เกี่ยวโยงกัน รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ การออกหุ้นเพิ่มทุน (AWC Shares Plan 2020)

03 เมษายน 2563

เลื่อนวันหยุดประจำปี วันที่ 13-14 เมษายน 2563 (วันสงกรานต์)

02 เมษายน 2563

อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

02 เมษายน 2563

การเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

24 มีนาคม 2563

มาตรการการดูแลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อช่วยลดความเสี่ยงการแพร่ของเชื้อโควิด-19

23 มีนาคม 2563

ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน (2/2)

23 มีนาคม 2563

ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน (1/2)

23 มีนาคม 2563

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563 การจ่ายเงินปันผล รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (แก้ไขครั้งที่ 2)

20 มีนาคม 2563

การเผยแพร่คำบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัท