10 พฤศจิกายน 2563

การปรับโครงสร้างภายในของบริษัทโดยการรวมธุรกิจ

09 พฤศจิกายน 2563

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563

09 พฤศจิกายน 2563

ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563

09 พฤศจิกายน 2563

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)

09 พฤศจิกายน 2563

อนุมัติงบการเงินสำหรับไตรมาส 3 ปี 2563

02 ตุลาคม 2563

แจ้งเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท

14 สิงหาคม 2563

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563

14 สิงหาคม 2563

ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563

14 สิงหาคม 2563

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว) (แก้ไข)

14 สิงหาคม 2563

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)

14 สิงหาคม 2563

อนุมัติงบการเงินสำหรับไตรมาส 2 ปี 2563

30 กรกฎาคม 2563

รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นการทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)